CALL FOR PAPERS

Redakcja Rocznika Filozoficzno-Społecznego Civitas Hominibus ma zaszczyt zaprosić do nadsyłania artykułów do XVI numeru Civitas Hominibus poświęconego kierunkom, trendom i inicjatywom związanym z rozszerzaniem i ograniczaniem wolności politycznych we współczesnym świecie. 

 

Od ponad dekady doświadczamy w naukach społecznych sytuacji perntamentnego kryzysu objawiającego się jako kryzys finansowy 2008, aneksja Krymu 2014, kryzys migracyjny 2014-2015, kryzys klimatyczny 2019, pandemia koronawirusa 2020. W jaki sposób przekłada się to na pojmowanie wolności? Czy możemy dzisiaj mówić także o kryzysie wolności?

 

Niewątpliwie pandemia koronawirusa uwidoczniła konieczność zmiany istniejącego porządku gospodarczego, społecznego, politycznego, ekologicznego i stała się przyczynkiem do zrewidowania dotychczasowych polityk i stylów życia oraz pojmowania podstawowych praw i wolności obywatelskich. 

Zapraszamy do dzielenia się refleksjami, badaniami i propozycjami z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych i społecznych odnoszącymi się do idei wolności w czasach pandemii/kryzysu jak i projektów oraz wizji nowego porządku.

 

Tekst pisany czcionką 12 p. z interlinią 1,5 powinien mieć objętość 12–15 stron, zawierać tytuł, streszczenie i słowa kluczowe po polsku i angielsku, numer ORCID, oświadczenie autorskie, adres e-mail, bibliografię oraz przypisy na dole strony. Artykuły prosimy przesyłać na adres redakcji civitashominibus@ahe.lodz.pl do 30 września 2021 r.

 

ENGLISH

The editorial board of the Philosophical and Social Yearbook Civitas Hominibus is pleased to invite you to submit articles to the 16th issue of Civitas Hominibus devoted to directions, trends and initiatives related to the expansion and restriction of political freedoms in the contemporary world.

For more than a decade we have been experiencing in the social sciences a situation of perntamental crisis manifested as the financial crisis 2008, the annexation of Crimea 2014, the migration crisis 2014-2015, the climate crisis 2019, the coronavirus pandemic 2020. How does this transform the understanding of freedom? Can we today also speak of a crisis of freedom?

Undoubtedly, the coronavirus pandemic has highlighted the need to change the existing economic, social, political, ecological order and has become a trigger to revise existing policies and lifestyles, as well as the understanding of fundamental civil rights and freedoms.

We invite you to share your reflections, research and proposals in the humanities and social sciences in the broad sense relating to the idea of freedom in times of pandemic/crisis as well as projects and visions for a new order.

Text written in English in 12-point font with line spacing of 1,5 should not exceed 15 pages, includes a title, abstract and keywords in Polish and English, ORCID number, author's statement, e-mail address, bibliography and footnotes. Please send articles to the address civitashominibus@ahe.lodz.pl until 30 September 2021.