Od redakcji

Rocznik Filozoficzno-Społeczny Civitas Hominibus (ISSN 1896-1819, eISSN 2391-5145) wydawany jest przez Wydział Humanistyczny Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi od 2006 roku. Poświęcony zagadnieniom obywatelstwa i funkcjonowaniu społeczeństwa w różnych aspektach, podejmowanym w ramach nauk o polityce, filozofii, antropologii kultury czy socjologii, ale także nauk pokrewnych. Rocznik ma zasięg ogólnopolski i jest recenzowany. Redakcja czasopisma kieruje się zasadami etyki wydawniczej wg diagramów COPE (Comittee on Publication Ethics).

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo jest obecne na liście czasopism punktowanych z wynikiem 20 pkt. Unikatowy identyfikator czasopisma: 201510.

W procesie ewaluacji IC Journals Master List 2021 Rocznikowi Civitas Hominibus przyznano wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 90,13 pkt.
Paszport czasopisma:
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=19380&lang=pl

Civitas Hominibus jest indeksowany w bazie European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences ERIH PLUS, ogólnodostępnego indeksu czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych, tworzonego przez Norwegian Center for Research Data.
Profil czasopisma w bazie:
https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/i...

Każdy numer pisma poświęcony jest odrębnej tematyce. Teksty publikowane są w języku polskim lub angielskim i zamieszczane w następujących działach:

  • Artykuły – Dyskusje – Eseje
  • Miscellanea
  • Prace studenckie
  • Recenzje

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową. Znajdą tu Państwo informacje dotyczące składu Rady Naukowej i Redakcji, zasad recenzowania wraz z listą recenzentów oraz procedury ghostwriting. Zainteresowanych opublikowaniem artykułów w Civitas Hominibus zapraszamy do zakładki „Informacje dla autorów“.

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WERSJI PIERWOTNEJ
Informujemy, iż od numeru 8/2013 rocznik publikowany jest w wersji elektronicznej na stronie czasopisma, jednakże wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.