O czasopiśmie

Rocznik Filozoficzno-Społeczny Civitas Hominibus (ISSN 1896-1819, eISSN 2391-5145) wydawany jest przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi od 2006 roku. Poświęcony zagadnieniom obywatelstwa i funkcjonowaniu społeczeństwa w różnych aspektach, podejmowanym w ramach nauk o polityce, filozofii, antropologii kultury czy socjologii, ale także nauk pokrewnych. Rocznik ma zasięg ogólnopolski i jest recenzowany. Redakcja czasopisma kieruje się zasadami etyki wydawniczej wg diagramów COPE (Comittee on Publication Ethics).

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do publikacji.

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo jest obecne na liście czasopism punktowanych z wynikiem 20 pkt. Unikatowy identyfikator czasopisma: 201510.

W procesie ewaluacji IC Journals Master List 2021 Rocznikowi Civitas Hominibus przyznano wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 90,13 pkt.

Paszport czasopisma:
www.journals.indexcopernicus.com/search/details?id=19380&lang=pl

Civitas Hominibus jest indeksowany w bazie European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences ERIH PLUS, ogólnodostępnego indeksu czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych, tworzonego przez Norwegian Center for Research Data.

Profil czasopisma w bazie:
www.kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/i...

Czasopismo spełnia definicję Open Access dedykowaną przez bazę DOAJ.

Każdy numer pisma poświęcony jest odrębnej tematyce. Teksty publikowane są w języku polskim lub angielskim i zamieszczane w następujących działach:

  • Artykuły – Dyskusje – Eseje
  • Miscellanea
  • Prace studenckie
  • Recenzje

Prezentacje badań naukowych, ich analiza i synteza oraz wymiana różnych poglądów z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. publikowane w czasopiśmie są dostępne w systemie tzw. otwartego dostępu (Open Access).

Wszystkie publikacje na stronie czasopisma są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe (zob. pełne brzmienie licencji). Dla czytelnika oznacza to, że zawartość czasopisma jest dostępna tak dla użytkownika, jak i jego/jej instytucji bez opłat. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać, korzystać z pełnych tekstów artykułów, jak również używać ich w każdym prawem dozwolonym celu bez konieczności ubiegania się o zgodę wydawcy bądź autora. Pozostaje to w zgodzie z definicją BOAI dotyczącą wolnego dostępu. Dla autora oznacza to, że – zgłaszając tekst do publikacji w czasopiśmie – zgadza się na wyżej określoną politykę.

Czasopismo stosuje się do reguł zawartych w “Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing”.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową. Znajdą tu Państwo informacje dotyczące składu Rady Naukowej i Redakcji, zasad recenzowania wraz z listą recenzentów oraz procedury ghostwriting. Zainteresowanych opublikowaniem artykułów w Civitas Hominibus zapraszamy do zakładki „Informacje dla autorów“.

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WERSJI PIERWOTNEJ

Informujemy, iż od numeru 8/2013 rocznik publikowany jest w wersji elektronicznej na stronie czasopisma, jednakże wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.