5/2010

Rocznik filozoficzno - społeczny Civitas Hominibus Nr 5 (2010) - poświęcony tematyce brytanicznej

Spis treści » »

Łukasz Zaorski Sikora - Wprowadzenie

ARTYKUŁY - DYSKUSJE - ESEJE

 1. Zbigniew Bokszański - Późna nowoczesność w teorii socjologicznej Anthony Giddensa
 2. Edyta Pietrzak - Polityka życia i polityka generatywna w społeczeństwie posttradycyjnym Anthony’ego Giddensa
 3. Radosław Kamiński - Geneza i ewolucja polityki społecznej w Wielkiej Brytanii. Historyczne determinanty brytyjskiego modelu państwa opiekuńczego
 4. Bartłomiej H. Toszek - Wizerunek partii regionalnych w kampanii wyborczej do Walijskiego Zgromadzenia Narodowego w 2007 r.
 5. Waldemar Basak - Eurosieroctwo jako problem społeczny
 6. Katarzyna Tłuczek - Trendy i dynamika zjawiska samobójstw w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii na tle analizy socjologicznej
 7. Jacek Cheda - Idea łowiectwa i jego rola w życiu społecznym Wielkiej Brytanii i Polski

  WYDARZENIA - OMÓWIENIA - RECENZJE

  1. Aurelia Mandziuk - Energia pomiędzy... Inner Focus - wystawa towarzysząca Fokus Łódź Biennale
  2. Elżbieta Dul-Ledwosińska - Malarz światła - J.M.W. Turner
  3. Łukasz Zaorski-Sikora - Philip Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?
  4. Edyta Pietrzak - Roger Scruton, Pożądanie. Filozofia moralna życia erotycznego
  5. Wojciech Lewandowski - Paul Begg, Kuba Rozpruwacz. Historia kompletna
  6. Izabela Desperak - Roland Inglehart, Pippa Noris, Wzbierająca fala
Streszczenia » »
 1. Zbigniew Bokszański
 2. Późna nowoczesność w teorii Anthony Giddensa » »

  Artykuł zawiera analizę pojęcia "późnej nowoczesności" zawarta w pracach Anthony Giddensa, koncentrując się na trzech właściwościach tej koncepcji: separacji czasu i przestrzeni, zniesieniu umocowania systemów społecznych w lokalnych kontekstach oraz "refleksywności", oznaczającej rosnący wpływ wiedzy z zakresu nauk społecznych na kształtowanie struktur życia społecznego. Na tym tle przedstawione zostają główne elementy sytuacji jednostki w "późnej nowoczesności", obejmujące: zagadnienie ryzyka, poczucie utraty kompetencji oraz "wewnętrzną referencyjność" systemów społecznych.

 3. Edyta Pietrzak
 4. Polityka radykalna Anthony’ego Giddensa jako propozycja organizacji życia społecznego » »

  Przedstawiona w artykule propozycja demokracji radykalnej ma być ratunkiem na kryzys późnej nowoczesności. Jest ona oparta na konserwatyzmie filozoficznym ale również korzysta z wartości kojarzonych myślą socjalistyczną. Odnosi się do tworzenia nowych instytucjonalnych form życia społeczno - politycznego przez przekształcenie życia codziennego i osobistego doświadczenia człowieka, będącego elementem globalnych przemian dotyczących działania i tożsamości jednostki.

 5. Radosław Kamiński
 6. Geneza i ewolucja polityki społecznej w Wielkiej Brytanii. Historyczne determinanty brytyjskiego modelu państwa opiekuńczego » »

  Współczesny model państwa opiekuńczego stał się jedną z najważniejszych koncepcji polityczno-ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej. Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania przyjęte przez Wielką Brytanię. Brytyjski model polityki społecznej kształtował się w sposób ewolucyjny, a przyjęte ostatecznie rozwiązania nie zostały wprowadzone nagle i rewolucyjnie, jak to miało miejsce w innych krajach na kontynencie. Historia ustawodawstwa brytyjskiego w zakresie polityki społecznej sięga schyłku średniowiecza (obowiązek pracy i pomoc dla ubogich). W okresie późniejszym przeprowadzono szereg reform i wprowadzono wiele istotnych przepisów (szczegółowo omówionych w pracy), które ostatecznie wykształciły współczesny model państwa opiekuńczego, jakim się stała Wielka Brytania w drugiej połowie XX wieku. System ten jest oparty na zdecydowanie odmiennych zasadach od rozwiązań przyjętych w innych krajach Europy Zachodniej. Wypracowany bowiem model brytyjski ma wyraźne podłoże historyczne, a przyjęte w duchu liberalnym rozwiązania mają charakter ewolucyjny i charakterystyczny wyłącznie dla Zjednoczonego Królestwa.

 7. Waldemar Basak
 8. Eurosieroctwo jako problem społeczny » »

  Przedmiotem zainteresowań badawczych stało się zjawisko eurosieroctwa, jakiego dzieci doświadczają w sytuacji wyjazdu rodziców do pracy za granicę. Głównym celem badań było poznanie i przeanalizowanie problematyki zjawiska eurosieroctwa oraz jego konsekwencji u uczniów klas gimnazjalnych. W badaniach posłużono się ankietą pisemną – audytoryjną. Terenem badań było Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korzennej. Badanie obejmowało 120 uczniów, uwzględniając populację mieszaną. Badania zostały przeprowadzone w styczniu 2010 roku. Badania wykazały, że różne są motywy wyjazdów Polaków do pracy za granicę, a wyjazd przynajmniej jednego rodzica nie jest obojętny dla pozostawionego w kraju dziecka. Eurosieroty to głównie nieletni w okresie dojrzewania, którzy przede wszystkim potrzebują powiązania emocjonalnego z rodzicami, uczucia bliskości i bezpieczeństwa. Dziecku, którego rodzic lub rodzice wyjeżdżają zaczyna brakować więzi rodzicielskiej, czuje się ono osamotnione. Uczucie to uruchamia mechanizmy obronne, które wyniszczają dziecko psychicznie i fizycznie.

 9. Katarzyna Tłuczek
 10. Trendy i dynamika zjawiska samobójstw w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii na tle analizy socjologicznej » »

  Zjawisko samobójstw staje się obecnie najbardziej palącym problemem na całym świecie. Światowe statystki wskazują, iż każdego roku, prawie milion osób umiera śmiercią samobójczą. To pokazuje, że co 40 sekund jedna osoba na świecie ginie śmiercią samobójczą. Według danych WHO wskaźniki śmierci samobójczej na całym świecie nieustannie się zwiększają. W niniejszym opracowaniu ze względu na szerszy kontekst problemu, chciałabym zaprezentować trendy i dynamikę zjawiska samobójstw na tle analizy socjologicznej. Podstawą tej analizy będą dane statystyczne o charakterze ilościowym, dotyczące wieku, płci oraz liczby samobójstw w Polsce i Wielkiej Brytanii na przestrzeni 10 lat. Polska jest zaliczana do krajów o najwyższym wskaźniku samobójstw, natomiast Wielka Brytania ma najniższe wskaźniki w całej Europie. Warto zatem rozważyć dlaczego więcej samobójstw popełnianych jest właśnie w Polsce oraz jaki wpływ na to mają warunki społeczne czy socjalne.

 11. Jacek Cheda
 12. Idea łowiectwa i jego rola w życiu społecznym Wielkiej Brytanii i Polski » »

  Opracowanie poświęcone jest ukazaniu czym jest łowiectwo, skąd wywodzi się idea jego powstania oraz jaką rolę odgrywało i odgrywa w życiu społecznym, ze szczególnym podkreśleniem podstaw etycznych wykonywania łowiectwa. Rozważania oparto na przykładzie dwóch krajów Wielkiej Brytanii i Polski. W opracowaniu ukazane zostały mechanizmy służące wykonywaniu łowiectwa i ich społeczny oddźwięk. W podsumowaniu Autor podjął próbę oceny, na ile łowiectwo jest ważnym elementem życia społecznego w obydwu krajach i jaki jest poziom jego akceptacji.

 13. Bartłomiej H. Toszek
 14. Wizerunek partii regionalnych w kampanii wyborczej do Walijskiego Zgromadzenia Narodowego w 2007 r. » »

  Podstawowym instrumentem kreowania wizerunków podmiotów uczestniczących w kampanii przed wyborami do Zgromadzenia Narodowego w 2007 r. były programy układane przez poszczególne partie oraz kandydatów niezależnych. W treści tych dokumentów zostały zastosowane rozmaite techniki służące utrzymaniu poparcia „twardego elektoratu” oraz pozyskania głosów osób wahających się w swoich wyborach politycznych. Najskuteczniejsza okazała się metoda Welsh Labours polegająca na konfrontowaniu prezentacji własnych osiągnięć ze stereotypowym obrazem złej, „torysowskiej przeszłości” oraz deprecjacją obecnych przedsięwzięć swoich przeciwników. Sukces odniesiony przez Plaid Cymru stanowił wynik racjonalizacji propozycji przedstawionych wyborcom, wyrażającej się rezygnacją z radykalnych haseł politycznych (które przyczyniły się do porażki UKIP) oraz wysunięciem na pierwszy plan postulatów społeczno-gospodarczych. Pozytywny efekt przyniosła również kampania Trish Law, opierająca się na ogólnikowych hasłach (znajdujących swoich odbiorców we wszystkich grupach społecznych), a także popularności niedawno zmarłego męża oraz patriotyzmie lokalnym mieszkańców okręgu wyborczego Blaenau Gwent. Natomiast przyczyną nieudanej kampanii Welsh Conservatives była przede wszystkim defensywna postawa wobec propagandy laburzystowskiej oraz ograniczenie kampanii pozytywnej niemal wyłącznie do tradycyjnych argumentów dotyczących redukcji wydatków na cele publiczne. Podobny charakter miał również „radykalny” program Welsh Liberal Democrats, w którego treści zostały jedynie powtórzone postulaty wysuwane w poprzednich kampaniach wyborczych. Obie partie zapłaciły wysoką cenę za swoje „lenistwo”, otrzymując umiarkowane poparcie elektoratu i pozostając w opozycji przez kolejną kadencję National Assembly. Ostatnie wybory do Zgromadzenia Narodowego dowiodły zatem, że zwycięstwo mogą odnieść jedynie te ugrupowania (i kandydaci niezależni), które potrafią prawidłowo zidentyfikować i zareagować na bieżące potrzeby i oczekiwania zarówno „twardego elektoratu”, jak również zdecydowanej większości wyborców nie posiadających sprecyzowanych preferencji politycznych.