15/2020

Spis treści - streszcznie: 
ARTYKUŁY- DYSKUSJE – ESEJE
Artur Niedźwiedzki
O kryzysie integracji europejskiej

Artykuł podejmuje problematykę wybranych źródeł kryzysu procesu integracji europejskiej oraz potencjalnych następstw załamania się tendencji zjednoczeniowych w Europie. Ukazano w nim przyczyny kontestowania projektów pogłębiania współpracy w ramach supranarodowej wspólnoty, ze szczególnym uwzględnieniem problemów dotykających rozmaite obszary procesu zjednoczeniowego. Omówione zostały konsekwencje podważania zaufania do liberalnego paradygmatu polityki światowej, jak również przyczyny imitowania i powierzchownego naśladowania zjawiska europeizacji, prowadzącego do odtwarzania dawnych podziałów centro-peryferyjnych. Przedstawiono też następstwa problematyki deficytu demokratycznego w kontekście załamania się legitymizacji prezentowanego reżimu integracyjnego. W pracy znalazły się również uwagi na temat ewentualnych konsekwencji tendencji dekompozycyjnych na płaszczyźnie uprawnień człowieczych, a także wpływu dezintegracji na poczucie bezpieczeństwa w Europie. Zdaniem autora powyższe zjawiska mogą oznaczać początek rozłamu w świecie Zachodu, prowadzący do rozbicia jego politycznej jedności, a zarazem nastania epoki lęku oraz niepewności jako preludium do objawienia się nowego ładu na kontynencie.

Słowa kluczowe: kryzys, proces integracji europejskiej, liberalizm

Joanna Gaffric
Zarządzanie polityczne przepływami migracyjnymi w Europie

Dynamiczna mobilność XXI wieku staje się wyzwaniem dla procesów zarządzania politycznego przepływami migracyjnymi w Europie. Związek zachodzących zjawisk, podejmowanych decyzji, efektywności zarządzania, jak i sposoby ich postrzegania w opinii społecznej stały się kluczowym punktem próby zrozumienia zachodzącego fenomenu – migracji, które są nieodłącznym elementem człowieczej egzystencji. Celem artykułu jest przedstawienie różnorodnych form politycznego zarządzania przepływami migracyjnymi w Europie oraz ewaluacji efektywności zarządzania tymi politykami w oparciu o ogólną analizę zachodzących zjawisk i na podstawie opinii społecznej.

Słowa kluczowe: polityka migracyjna, zarządzanie przepływami, mobilność, polityka kontroli, granice, Europa, Unia Europejska

Małgorzata Bielecka
Profesjonalizacja polskiej służby cywilnej po akcesji do Unii Europejskiej

W artykule podjęto rozważania dotyczące europeizacji polskiej służby cywilnej po akcesji do Unii Europejskiej. Autorka stara się wykazać, że wraz z akcesją Polski w struktury europejskie służba cywilna przejęła wiele zasad i wartości z poziomu europejskiego. Wartości owe w postaci hard law, jak i soft law wdrożono do krajowego porządku prawnego.

Słowa kluczowe: służba cywilna, europeizacja, integracja europejska

Oktawia Braniewicz
Kompetencje naczelnych organów kierowania obronnością Rzeczypospolitej Polskiej

Prawa, obowiązki i funkcje poszczególnych organów państwa w zakresie bezpieczeństwa i obronności zależą od wielu uwarunkowań. W Polsce w procesie kreowania, budowania oraz kształtowania bezpieczeństwa, określanym narodowym, biorą udział liczne organy. Kluczowymi uczestnikami tego procesu są organy konstytucyjne, do których należą organy władzy wykonawczej – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oraz organy władzy wykonawczej – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, minister właściwy do spraw obrony narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych. Autorka przybliżyła kluczowe kompetencje naczelnych organów kierowania obronnością RP.

Słowa kluczowe: obronność, Prezydent, Rada Ministrów, Polska, Konstytucja

Magdalena Wojtas
Wyzwania Sustainable Development Goals realizowane przez sektor budowlany

Obserwujemy coraz większą świadomość dotyczącą zmian klimatycznych i potrzeby budowania w zrównoważony sposób. Niezwykle istotne jest zachowanie najwyższych standardów oraz norm dotyczących zarówno budowania, funkcjonowania, jak i późniejszej rozbiórki inwestycji, która zamyka cykl życia budynku. Całościowe podejście sprzyja wdrażaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, a także niwelowaniu śladu węglowego.

Dlatego właśnie środowisko budowlane jest kluczowym celem polityki Komisji Europejskiej w zakresie gospodarki obiegowej: odnawialnego systemu gospodarczego, w którym zużycie zasobów i energii jest ograniczone do minimum. Nie mamy innego kierunku rozwoju niż ten, by dążyć do budynków o zerowym śladzie węglowym. Porozumienie paryskie z 2015 roku stawia tę kwestię jasno: do 2050 roku konieczne jest zdekarbonizowanie światowej gospodarki, a budownictwo jest jednym z jej filarów. Sustainable Development Goals warto traktować więc jak przewodnik po skonkretyzowanych, nazwanych wyzwaniach w obszarze poprawy stanu środowiska i warunków życia człowieka.

Słowa kluczowe: Sustainable Development Goals, certyfikacja wielokryterialna, zrównoważone budownictwo, ekologia

PRACE STUDENCKIE
Juliusz Pietrzak
Zagadnienie relacji pracowników z kierownikiem projektu w przedsiębiorstwach europejskich

Artykuł podejmuje problematykę relacji między pracownikiem a kierownikiem projektu. Badania mają na celu zbadanie relacji między pracownikiem a kierownikiem projektu w ramach projektów realizowanych w europejskich przedsiębiorstwach. Struktura artykułu składa się z dwóch głównych części. Pierwsza z nich jest teoretyczna, druga empiryczna. Dane empiryczne zostały zebrane za pośrednictwem niestandaryzowanych wywiadów z pięcioma kierownikami projektów i pięcioma pracownikami zespołu.

Słowa kluczowe: zarządzanie projektem, relacje, kierownik, pracownik

RECENZJE
Łukasz Zaorski-Sikora
Umberto Eco, Migracje i nietolerancja – recenzja
Kamil Pietrasik
Youth in Saudi Arabia – recenzja
Kamil Pietrasik
Drugs, Gangs, and Violence – recenzja